دویتای گلم سلام خوبین؟چه خبر بله دیگه تابستونم کوله بارشوبسته وداره کم کم میرهنیشخند

درس و مدرسه هم که داره شروع میشهاسترس............ولی من که بچه درس خونیم

احتمالا ازاین به بعدکمتر بیام چون سال سومم ونهاییم باید بیشتر به درسام برسم ولی در کل سرمیزنم وسعی میکنم اپ کنمچشمک

امیدوارم که سال تحصیلی وشروعی پراز موفقیت داشته باشینماچ

فعلا بابای دیگهلبخند

/ 0 نظر / 7 بازدید