بزرگترین سرمایه دختر و زن مسلمان «حیا» است

که ثمرة آن، مهار شهوت و تضمین عفّت او خواهد بود . . .

(پیامبر اکرم) 

روز دختر وولادت حضرت معصومه مبارکککککککککککککککککککککککککککقلب

/ 0 نظر / 32 بازدید